مشخصات کتاب 

نام کتاب :
اینجا کلیک کن تا همه را بکشی
مرکز تهیه :

https://www.ketabrah.ir
نام نویسنده :
بروس اشنایر

https://www.ketabrah.ir
نام مترجم :
کمال کمایی
امنیت و بقاء در دنیای فوق ارتباطات

شرح مختصر :

جهانی از دستگاه‌های هوشمند. از یک طرف، پیشرفت بزرگی محسوب می‌شود و از طرف دیگر، معنایش این است که اینترنت می‌تواند همه را بکُشد! بروس اشنایر در کتاب اینجا کلیک کن تا همه را بکشی به ما درباره‌ی خطرهای امنیت در جهانِ سراسر هوشمند هشدار می‌دهد.