مشخصات کتاب
نام کتاب :
هنر ظریف رهایی از دغدغه ها
مرکز تهیه :
*
نام نویسنده :
مارک منسون
لینک مرکز :
*

شرح مختصر :

این کتاب ، به شما یاد می دهد که چگونه میتوانید انرژی و فکر خود را
روی خودتان متمرکز کنید

در کتاب انکار قسمتی از وجودمان با ما صحبت میکند و میگوید این دنیا انقدر ها هم مهم نیس پس بیاید لذت
برد