مشخصات کتاب
نام کتاب :
رازهایی از قدرت مذاکره، ویژه فروشندگان
مرکز تهیه :
کتاب فروشی های معتبر
نام نویسنده :
راجرداوسون
لینک مرکز :
www.naslenowandish.com

شرح مختصر :

اهمیت مذاکره،حرکتهای راهبردی آغازین،میانی وپایانی درمذاکرات فروش،پایان دادن به مذاکرات فروش و...

مطالب خوب و قابل تأملی دارد برای افرادی که تازه کار هستند و دنبال آموزش و کسب اطلاعات.