مشخصات کتاب
نام کتاب :
شرکت خلاقیت
مرکز تهیه :
*
نام نویسنده :
اد کتمول
لینک مرکز :
*

شرح مختصر :

این کتاب راهنمای خالق بودن است،راهنمای کوتاه نیامدن بر سر رویاهاراهنمای شکست خوردن و دوباره برخاستن،
اد کتمول بنیان شرکت شرکت پیکسار در این کتاب درباره جرقه شروع کارش و همراهی با استیو جابز میگوید.