اطلاعات جلسه نیابتی را میتوانید از لینک زیر مطالعه کنید

https://rahetojar.ir/link-17/khjani

در جلسات خارجی شما میتوانید حضور داشته باشید اما باید دید در آن جلسه شما نیازی به گرفتن سرویس خدمات جلسات خارجی دارید یا خیر