شما میتوانید پس از اطلاع رسانی به همان آدرسی که برای پاسخ دادن به مسابقه اعلام میشود مراجعه کنید و بر اساس آن در مسابقه شرکت کنید 

به قید قرعه جوایز به برندگان اعطا میشود و در صفحه برندگان مسابقات اسامی مشخص میشود

لینک اسامی برندگان

https://rahetojar.ir/link-1/link-11/libamos