برای دیدن اطلاعات سرویس نیابتی  از لینک زیر استفاده کنید


https://rahetojar.ir/link-17/khjani


بصورت مختصر جلسه نیابتی به شما کمک می کند هزینه برگزاری یک جلسه در خارج کشور را بشدت کاهش دهید.