به قسمت فرم فروشگاه میروید

از صفحه  طرح فروشندگان قدیم با کلیک کردن بخش نتیجه امتحانات دوره 1 تا 5 یا 6 تا 10 نتایج را با توجه به کد عضویت میبینید

رمز ورود عدد 1010 میباشد

لینک طرح فروشندگان قدیم

https://rahetojar.ir/tarhfro