داور میتواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد.اگر طرفین قرارداد ضمن قرارداد خود سازمانی یا نهادی را برای حل اختلافات شان در نظر بگیرند .در چنین فرضی، طرفین از توافق بر تک تک جزئیات قرارداد بی نیاز خواهند بود، چرا که مسائلی نظیر انتخاب داور یا قواعد رسیدگی توسط سازمان داوری مربوطه و تحت شمول قواعد آن سازمان قرار خواهد گرفت. 

داوری از طریق توافق بر هر سازمان و نهاد رسمی، داوری سازمانی یا نهادی نامیده می شود. در داوری تجاری بین المللی از زمانی که موضوع داوری به خوانده ابلاغ شود، داور پذیرفته می شود . اگر داوری به عهده سازمانی باشد، زمانی داوری پذیرفته میشود که مطابق قواعد آن سازمان ابلاغ شده باشد. اگر داوری برعهده سازمانی نباشند به وسیله ی پست سفارشی دو قبضه و درصورت توافق طرفین می توان به صورت ایمیل، واتساپ یا پیامک نیز به داور انتقال داد .

درسپردن دعوا به داوری باید توجه کرد، اگر هر دو طرف قرار داد خارجی باشند، داور مهم نیست چه تابعیتی داشته باشد. در حالتی که یک طرف قرار داد ایرانی باشد و طرف دیگر خارجی قبل از اینکه اختلافی بین طرفین پیش آید ، باید داوری انتخاب شود که با طرف خارجی در قرارداد، تابعیت یکسانی نداشته باشد. در غیر این صورت قرارداد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلا اثر است.

اعتراض به رای و ابطال رای داوری

هنگامی که رای به طرفین ابلاغ می شود، چنانچه آنها نسبت به مفاد رای اعتراضی داشته باشند، طرفین ظرف ۳۰ روز فرصت دارند اعتراض کنند. یعنی اصلاح رای یا تفسیر رای یا تکمیل رای را بخواهند اما داور در دو حالت اصلاح و تفسیر رای ۳۰ روز ولی در تکمیل رای ۶۰ روز فرصت دارد.

درادامه برطبق بند ۱ ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بین المللی : (داور) حداکثر ظرف سی (۳۰ ) روز  از تاریخ وصول تقاضا و در مواردی که رأساً متوجه اشتباه یا ابهام شده باشد، ظرف سی (۳۰ )روز از .تاریخ صدور رأی، نسبت به اصلاح یا تفسیر آن اقدام خواهد کرد.

اگر بنابر دلایل ماده ۳۳ یکی از طرفین درخواست ابطال رای داور را دارد، در خواست ابطال رأی موضوع بند ( ۱ ) این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی داوری اعم از رأی تصحیحی، تکمیلی یا «.تفسیری به معترض، باید به دادگاه موضوع ماده ( ۶ )تقدیم شود، والا مسموع نخواهد بود .

توجه کنید در صورت وجود این سه مورد نیز رای داوری باطل و غیرقابل اجرا است .

1- در صورتی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد .

2- در صورتی که مفاد رای، مخالف نظم عمومی یا اخالق حسنه و یا قواعد آمره این قانون باشد .

3- رای داوری صادره در خصوص اموال غیر منقول واقع در ایران با قوانین آمره جمهوری اسلامی ایران و یا با مفاد اسناد رسمی معتبر معارض باشد، مگر آنکه در مورد اخیر ( داور ) حق سازش داشته باشد .

کارشناسان ما در وینداد شما ! برای حل و فصل اختالف هایتان به داوری بین المللی نیاز به راهنمایی دارید .را در این راستا راهنمایی میکنند جرای رای داوری به جز مواردی که بیان شد در خصوص ابطال رای داوری، آرای داوری مطابق قانون داوری تجاری بین المللی صادرمی شود. این آرا قطعی و پس از ابلاغ لازم الااجرا است . در صورت درخواست کتبی از دادگاه به موقع به اجرا گذاشته می شود. همچنین یکی از طرفین میتواند از دادگاه تقاضای اجرای رای و دیگری درخواست ابطال رای را داشته باشد. در این صورت طرفی که درخواست ابطال رای را نموده است باید تامین مناسب بسپارد. 

داوری بین المللی از موضوعات پر طرفدار تجار است، آنها در انعقاد قرارداد های داوری بسیار حرفه ای هستند. اگر شما هم میخواهید یک قرارداد بی نقص داوری داشته باشید از این لینک به طور مستقیم درخواست دهید .

آیا هنوز در خصوص قانون داوری تجاری بین المللی سوالی دارید؟

با توسعه تجارت بین الملل و جهانی شدن اقتصاد، داوری به عنوان روشی جهت حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی به سرعت رشد پیدا کرده است. امروزه به روشی محبوب جهت حل اختلافات طرفین تبدیل شده است. ممکن است با وجود توضیحات داده شده در مورد قانون داوری تجاری بین المللی، ما آماده همچنان این قانون و فرآیند قراردادهای داوری برای شما مبهم باشد کارشناسان و وکلای راهنمایی شما در این راستا می باشند.

منبع : https://vindad.com/blog