مسابقات

سوال تست شماره 1
به نظر شما با توجه به توضیحات اقای سوری در بخش انتخاب کالای صادراتی، کدام گزینه اهمیت بیشتری نسبت به بقیه دارد و چرا؟
 1. تست
2. تست
3. تست
4. تست