مصاحبه آقای سوری با آقای صبوری با موضوع تولید و تجربه های فروش