مصاحبه آقای سوری با آقای بهشتی با موضوع تاریخ و صلح مسلحانه