مصاحبه آقای سوری با آقای بهشتی با موضوع جنگ جهانی اول و تاثیرات اقتصادی آن 1