مصاحبه با موضوع تجربه نوردی و تاثیر اینترنت در بحران