مشخصات روستا 
منطقه :
شهرستان ماسال گیلان
محصول روستا :
محصولات لبنی
جمعیت:
1400
سفر تیم تحقیق شرکت :

شرح مختصری  درباره روستا  :

روستایی از توابع بخش مرکزی طاسکوه
اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ارﺗﻔﺎع 144 ﻣﺘﺮي از ﺳﻄﺢ درﯾﺎي آزاد و ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي 4/5 ﺷﻬﺮ ﻣﺎﺳﺎل ﻗﺮار دارد.روﺳﺘﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾﮑﻮﻫﯽ ، آﺑﺎدو ﭘﺮروﻧﻖ اﺳﺖ.ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزي (ﺷﺎﻟﯽ ﮐﺎري)اﺧﺘﺼﺎص دارد اﻃﺮاف روﺳﺘﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺟﻨﮕﻞ اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ازویژگی خوب این منطقه کردشگری وجود ویلاهایی برای اجاره است و اقامت شما را راحت ترمیکند.

جاذبه روستا : جنگل های دیدنی درختان سر به فلک کشیده