از همان ابتدا با گردهم آمدن گروهی از خیران داوطلب فعالیت محک در بیمارستانهای دولتی دانشگاهی انجام میگرفت. همزمان با فعالیت های مددکاری در بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی مقدمات ثبت محک از سال ۶۸ آغاز شد. بنیانگذاران اولیه براین باور بودند که یک موسسه نمی تواند تنها با اتکا به شخص و یا گروه محدودی از یاواران این راه را طی کند بنابراین در سال ۱۳۷۰ محک به ثبت رسید تا از امکانات خیرخواهانه گروه وسیعتری برای حمایت همه جانبه از کودکان مبتال به سرطان بهره گیرد و دامنه حمایت های خود را در سطح ایران گسترش دهد نام اختصاری محک برگرفته از نوع فعالیت این موسسه میباشد ( موسسه حمایت از کودکان مبتال به سرطان ) و لوگوی محک طرح برگ است که نماد حیات و زندگی است و برروی آن کودک و خانواده اش امیدوارانه ایستاده اند محک از همان ابتدا با جلب کمکهای مردمی و نیت خیرخواهانه مردم و فعالیتهای داوطلبانه اداره میگردید. برگزاری بازارها، توزیع قلک و عضویت درجمع یاوران محک از روشهای جلب کمکهای مردمی در محک بوده است. موسسه ”محک“ توانست ظرف کمتر از یک دهه با بهرهگیری از اعتماد و حمایتهای آحاد مردم و سخت کوشی اعضاء داوطلب و اعمال روشهای علمی و تخصصی در مراقبت های ویژه از بیماران و خانواده های آنان در کنار پیشرفت های علم پزشکی آمار بهبود را تحت تاثیر قرار دهد محک همواره با هدف حفظ منزلت انسانی کودکان مبتال به سرطان و خانواده ها در تالش است که آنان شادمانه و امیدوارانه مراحل .درمان را طی کنند و خانواده تنها به سالمت کودک خود بی اندیشد :محک فعالیت محک، انجام امور خیریه در زمینه های پزشکی، پژوهشی، پیشگیری، درمانی، خدماتی، بهداشتی، بیمارستانی، رفاهی و صرفا در جهت حمایت از کودکان مبتال به سرطان میباشد. محک تبلوری از ایفایی نقش مشارکت مردمی در جامعه است که در .بخش اول اساسیترین شعار محک یعنی “ ما را یاری دهید و از ما یاری بخواهید “ بر آن تصریح شده است .میتوان این فعالیتهای را به سه بخش خیریه – درمان- تحقیقات تقسیم کرد محک در بخش خیریه با کمک های مردمی توانسته تا پایان سال ۹۷ بیش از ۳۲۰۰۰ کودک مبتالا به سرطان و خانواده هایشان را تحت حمایت همه جانبه قرار دهد. در بخش درمان با بهره گیری از پزشکان برجسته و متبحر در بیمارستان فوق تخصصی محک پروتکل های درمانی را برای کودکان تعیین می نماید و همچنین مشاورههای درمانی نیز ارائه می دهند. در بخش تحقیقات نیز با موسسات مشابه تحقیقاتی داخلی و خارجی ( انستیو گوستاوروسی فرانسه – موسسه تحقیقاتی رویان – موسسه تحقیقاتی ابن سینا – .انستیتو کانسر تهران ) فعالیت میکند.