درمان َنفَرگرا

بیماری تحت تأثیر عوامل متنوعی بروز میکند. برخی از این عوامل بیماری زا میان افراد مختلف مشترک هستند و جنبه همگانی دارند، اما برخی دیگر که به ویژگیهای فردی برمیگردند منحصر به فرد هستند. شناسایی عوامل بیماری زای فردی به کمک نقشه برداری ژنتیک حاصل میشود. این روش درمانی را که مبتنی بر ژنتیک و سوابق فردی است با عنوان درمان نفرگرا یا شخصی سازی شده میشناسیم .

در درمان نفرگرا، بیمار برحسب ژنتیک و سابقه فردی، مناسبترین گزینه درمانی را دریافت میکند. پژوهشگران معتقدند درمان نفرگرا در پیشگیری و درمان بیماریها مؤثرتر از روشهای همگانی است و عوارض جانبی خفیف تری به همراه خواهد داشت. این روش درمانی بویژه در درمان سرطان کاربرد دارد و قادر است با حمله اختصاصی به جهش های ژنتیک رخ داده در سلولهای سرطانی از پیشرفت بیماری جلوگیری کند.

پژوهشگران ِامِ اس کی به دنبال راهکاری هستند تا روزی بشر بتواند تمامی انواع سرطان را اعم از سرطانهای رایج و نادر، به روش شخصی سازی شده درمان کند. این مرکز تحقیقاتی اکنون در حال اجرای نوع جدیدی از مطالعات بالینی با عنوان َبسکت تِرایلز ِن است.

 تمامی حامل جهش ( Trials Basket ) بیماری های ژنتیک بررسی نشده، صرف نظر از نوع سرطانی که دارند، می توانند برای شرکت در این مطالعات نام نویسی کنند. معمولا در مطالعات بالینی، داوطلبان براساس نوع سرطانشان انتخاب می شوند، اما در َبسکت تِرایلز، پژوهشگران فارغ از نوع سرطان به دنبال مطالعه جهش های ژنتیک هستند تا بتوانند هر نوع جهش ژنتیک را به طور خاص درمان کنند.

 درمان اِپیژنتیک پژوهشگران همواره به دنبال راهکاری بوده اند تا تو مورهای سرطانی را از طریق جراحی، شیمی درمانی یا پرتودرمانی از بین ببرند. اما آیا میشود به جای از بین بردن سلولهای سرطانی، این سلولها را به طریقی به حالت عادی برگرداند؟ مطالعات ِاپیژنتیک، تحول عظیمی در درمان سرطان و دیگر بیماریها ایجاد کرده اند. پژوهشگران سعی دارند در این قبیل مطالعات بدانند ژن ها چگونه بر اثر تأثیرات بیرونی روشن یا خاموش می شوند. این پژوهش ها در حال حاضر منجر به ساخت داروهایی شده اند که در مرکز تحقیقات سرطان ِممو ریال اسلون کتِرینگ در مرحله آزمایش های بالینی قرار دارند.

 تمامی این داروها آنزیمهای ِاپیژنتیک را نشانه میروند که مسئول برنامه ریزی ژنتیک سلولها هستند. سلولهای سرطانی در این روش درمانی از میان اشاره (221-AG )نمیروند، بلکه تلاش میشود این سلول ها به حالت عادی برگردند. از جمله این داروها میتوان به اِی جی221 کرد که روی بیماران مبتلا به لوسمی آمیلوئید حاد و سندرم میلودیسپالستیک آزمایش شده است. 

نتایج این آزمایش در شهریور 1394 نشان داده 35 درصد از 159 بیمار مبتلا به لوسمی آمیلوئید حاد که بیماریشان عود کرده بود، بهبود یافتند. سایر داروهای ِاپیژنتیک نیز تأثیر مشابهی در درمان سرطان خون داشته اند درک ساز و کار متاستاز تقریبا 200 سال است که پژوهشگران سعی دارند فرآیند متاستاز را رمزگشایی کنند.

 متاستاز به فرآیند مهاجرت سلولهای سرطانی از بافت سرطانی اولیه به سایر بافت ها گفته میشود. در حال حاضر از هر ده بیمار سرطانی، 9 نفر بر اثر متاستاز فوت میکنند. متأسفانه هنوز پژوهشگران نتوانسته اند تعداد نجات یافتگان متاستاز را از دهه 1340 /1960 افزایش دهند. مطالعه و کنترل متاستاز به .چند دلیل چالش برانگیز است تعداد سلولهای دخیل در ایجاد متاستاز در مقایسه با میلیونها سلول سرطانی دیگری که متاستاز ایجاد نمیکنند، بسیار اندک است و به همین دلیل، شناسایی این سلولها براحتی امکان پذیر نیست اما در سالهای اخیر، پژوهشگران توانسته اند ژنها و مسیرهایی را که منجر به گسترش سرطان پستان یا نوروبالستوم و تبدیل شدن به متاستاز کبدی یا مغزی میشوند، شناسایی کنند.

 در سال 1393 /2014 ،پژوهشگران ِامِاسکی دریافتند سلول های دخیل در ایجاد متاستاز تمایل عجیبی به چسبیدن به رگهای خونی دارند.

 این امر به بقا و گسترش این سلول ها کمک میکند.اکنون پژوهشگران میدانند تومورهای سرطانی میتوانند سلولها و بافت های سالم مجاورشان را بدزدند و از این سلولها و بافت های ربوده شده در جهت پیشرفت سرطان کمک بگیرند. هرچه چگونگی فرآیند متاستاز آشکارتر شود، پژوهشگران می توانند روشهای درمانی .مؤثرتری ارائه کنند سلول درمانی پژوهشگران ِامِاسکی علاوه بر تولید مهارکننده های کنترلی ایپیلیموماب و نیوولوماب توانستند به روش ایمن درمانی دیگری نیز دست پیدا کنند که از طریق دستکاری سلول های ایمنی خود بیمار، قدرت این سلولها را در حمله به سلولهای سرطانی تقویت کنند. در این استخراج میشوند. این سلول ها T روش که با عنوان درمان گیرنده آنتی ژن کای ِمریک شناخته میشود، ابتدا از خون بیمار سلولهای سپس تحت مهندسی ژنتیک قرار میگیرند تا گیرنده های خاصی موسوم به گیرنده های آنتیژن کای ِمریک بر سطح شان ظاهر شوند. این کمک میکنند آنتی ژنهای قرار گرفته روی سلولهای سرطانی را شناسایی T گیرنده ها در واقع پروتئین های هستند که به سلولهای .کنند. سلولهای مهندسی شده پس از تکثیر در آزمایشگاه به بدن بیمار تزریق میشوند از نوع عودیافته( و برخی دیگر از انواع سرطانهای خون مؤثر ) B این روش درمانی در بهبود لوسمی لنفوبالستیک حاد سلول از طریق شیمی درمانی قوی درمان میشوند. بیمارانی B است. بیش از 80 درصد کودکان مبتال به لوسمی لنفوبالستیک حاد سلول که پس از شیمیدرمانی قوی یا پیوند سلولهای بنیادی مجدد سرطانشان عود کند، معموال راهکار درمانی دیگری پیش رو نخواهند داشت؛ در حالی که روش درمانی فوق فرصت تازهای برای بهبود دوباره این بیماران است. پژوهشگران در حال حاضر سعی دارند .از عوارض احتمالی روشهای درمانی مبتنی بر سلول بکاهند و امنیت این روشها را ارتقا دهند

منبع :https://www.salamatnews.com/news