آسیای شرقی

چاپ استیک دوست خوب من

/trip09

یک وسیله کوچیک با مزه و قدیمی ، قدمتی در حدود ۴ یا ۵ هزار سال داره که از چین شروع میشه و در بین آسیا شرقی ها خیلی طرف دار داره