ازمان هواپیمایی

معاون سازمان هواپیمایی : پس از ممنوعیت یک مسافر هم از انگلیس نداشتیم

/teg021017

در پی تایید شدن ورود کرونای انگلیسی به کشور از سوی وزیر بهداشت انتقاداتی درباره نبود نظارت مناسب روی پروازها و ورود مسافران به عنوان عامل شیوع این ویروس جدید مطرح شد اما معاون سازمان هواپیمایی کشوری این ادعاها را رد می کند.