از خوب به عالی

از خوب به عالی

/ketab


نام کتاب :
از خوب به عالی

مرکز تهیه :
https://fidibo.com/book/65263
نام نویسنده :
جیم کالینز (James C. Collins)
لینک مرکز :
https://fidibo.com/book/64890