انجمن همگن سازی

نیاز به سرمایه‌گذاری برای صادرات‌ گرا شدن قطعه‌سازان

/teg010406

به گفته، مدیر توسعه صنایع ریلی و خودرو سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، این سازمان برای بهبود فضای کسب و کار در حوزه قطعه‌سازی و ایجاد فضای رقابتی مناسب، در گام نخست بر روی افزایش تیراژ با استفاده از کاهش تنوعی متمرکز شده است و بایستی بتوانیم با حمایت و سرمایه‌گذاری در صنعت قطعه‌سازی آن را به حدی پرورش دهیم که صادرات‌گرا شود.