ایران آذربایجان

افزایش مراوادات اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان

/teg010501

استاندار اردبیل گفت:علیرغم شیوع ویروس کرونا و وضعیت حاکم در جامعه مراودات اقتصادی ایران با جمهوری آذربایجان افزایش یافته است....