بازار خودرو

امید بورس بازان رنگ باخت/ دو سناریوی مطرح در بازارها

/teg010302

اقتصادنیوز: با سناریوهای شکل گرفته در بازارها، خریداران دو استراتژی را پی می‌گیرند که از دید آنان به تناسب سناریوهای محتمل در یک ماه پیش رو میتواند تغییر کند.....