بازگشت شرکتهای خارجی

چند نکته در مورد بازگشت شرکت‌های خارجی

/teg010207

عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت در مورد بازگشت شرکتهایی که در دوره تحریم، ایران را ترک کردند معتقد است که تحریم برای برخی از صنایع داخلی بازار ایجاد کرده اما نباید مانع حضور شرکت‌های خارجی شد. وی راهکارهایی را نیز برای جلوگیری از تکرار این تجربه ارائه داده است...