باهوش ترین بچه های اتاق

باهوش ترین بچه های اتاق: ظهور شگفت انگیز و سقوط شگفت آور انرون

/book

نام کتاب :
باهوش ترین بچه های اتاق: ظهور شگفت انگیز و سقوط شگفت آور انرون
مرکز تهیه :
abadgar-q.com

نام نویسنده :
بتانی مک لین
لینک مرکز :
abadgar-q.com