تحدید های آمریکا

اقتصاد ایران بعد از ترامپ کجا میرود؟

/teg011106

بازار ارز ایران هدف اصلی کارزار فشار حداکثری دولت ترامپ بود، اما حالا با رفتن ترامپ شرایط عوض شده است....