ترامپ

نخستین واکنش بازارهای مالی به آمدن بایدن

/teg021102

تمام شاخص ها در آمریکا و اروپا و بیشتر شاخص ها در آسیا از روی کار آمدن بایدن استقبال کردند....