تورم سال 99

سال 99 با چه نرخ تورمی به پایان رسید ؟

/teg011202

پایان سال ۱۳۹۹ نیز با افزایش تورم همراه بوده و نرخ تورم سالانه به ۳۶.۴ درصد رسیده است.