روستای درکش

روستای درکش

/roosta031003


منطقه :
استان خراسان شمالی
محصول روستا :
گندم،یونجه،جو،چغندرقند،ذرت و گیاهان دارویی ونان
جمعیت:
1800
سفر تیم تحقیق شرکت :
-