روستای زرگر

روستای زرگر

/roosta021003


منطقه :
۱۰۰کیلومتری غرب تهران،درشهرستان آبیک استان قزوین
محصول روستا :
دوغ،کره ،ماست و پنیر
جمعیت:
1500
سفر تیم تحقیق شرکت :