زاویه

سوخت گیری سکه برای صعود

/teg011101

شواهد نشان می دهد قیمت سکه امروز انگیزه برای صعود دارد اما این صعود تا کجا خواهد بود؟