زیتون

برترین استان ها در تولید زیتون کدامند؟

/teg010100

مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی گفت: بیشترین میزان تولید میوه زیتون در استان‌های زنجان، گیلان، قزوین، فارس و گلستان انجام می شود.