سرمایه گذاری

کدام استان بهترین مقصد سرمایه گذاران است؟

/teg010217

اتاق بازرگانی ایران به تفکیک استانی، وضعیت کسب و کار در نقاط مختلف کشور در زمستان سال گذشته را بررسی کرده است.