صادرات ایران به روسیه

کریدور سبز ایران – روسیه

/teg010521

**اجرای پروژه کریدور تسهیل شده گمرکی(کریدور سبز) ایران-روسیه؛ راهکاری جهت توسعه و تسریع در صادرات**به گزارش انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی به نقل از  روابط عمومی گمرکجمهوری اسلامی ایران، نشست مشترک آموزشی “بررسی راهکارهای استفاده از خدمات کریدورتسهیل شده گمرکی(کریدور سبز) بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و گمرک روسیه” با حضور معاوناستانها و تشکل های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران, مدیرکل دفتر همکاری هایبین الملل گمرک جمهوری اسلامی ایران و روسا و نمایندگان اتاق های بازرگانی سراسر کشور بصورتترکیبی حضوری و ویدئو کنفرانس در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران برگزار گردید.....