صادرات زعفران

بزرگترین خریدار زعفران ایران مصرف کننده آن نیست!

/teg011007

نایب رییس انجمن زعفران خراسان جنوبی گفت: صادرات زعفران ایران به کشورهایی که مصرف کننده زعفران نیستند و سپس قاچاق آنها به سایر کشورها، تیشه به ریشه زعفران ایران زده است.