صادرات سیب ایران

صادرات سیب ایران از طریق ارمنستان

/teg010728-2

ارمنستان به تازگی به گروه صادرکنندگان بزرگ منطقه‌ای سیب تازه پیوسته است....