عدم نظارت

تصمیمات ساختاری و نظارت ۲ عامل مهم در گرانی و گرانفروشی ها هستند

/teg011002

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که سهم تحریم در تورم و مشکلات اقتصادی به اندازه خودش است گفت: عوامل داخلی مؤثرترین عامل در گرانی و گرانفروشی هستند.....