فرابورس

بازارگردانی دو نماد بورسی و فرابورسی

/teg021112

شرکت‌های قند لرستان و کشت و صنعت شهداب ناب خراسان از آغاز بازارگردانی سهام خود به ترتیب در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران خبر دادند.