مالیات فعالان اینستا گرام

جزییات دریافت مالیات از فعالان اینستاگرامی

/teg011223

رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه موافق اخد مالیات از اینفلوئنسرها هستیم، درباره دریافت مالیات از فعالان اینستاگرامی توضیح داد.