مدرک تحصیلی

دو سال معافیت حق بیمه برای کارفرمایان

/teg010100-2

کارفرمایانی که نیروی کار مورد نیاز خود را از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی جذب کنند، به مدت دو سال از معافیت حق بیمه سهم کارفرما بهره مند می شوند .....