معاون بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی

زعفران خرید حمایتی سال 98 کشاورزان کامل به فروش رفت

/teg011228

معاون بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از اتمام فروش زعفران حمایتی سال 1398 خبر داد.