میدان گازی فراساحلی ساکاریا

گام جدید ترکیه در مسیر تبدیل شدن به قطب انرژی

/teg010323

ترکیه به مدت چند دهه رویای تبدیل شدن به یک قطب انرژی را در سر داشت و با توسعه پروژه های انرژی فراساحلی شرق مدیترانه، به نظر می رسد این رویا به زودی به واقعیت بدل می شود.....