کار افرینی

به آرامی عجله کنید (در مسیر کارآفرینی)

/book-9

نام کتاب :
به آرامی عجله کنید (در مسیر کارآفرینی)


مرکز تهیه :
https://www.adibanbook.ir/

نام نویسنده :
امیرحسین عزیزی-حمیدرضا عزیزی
لینک مرکز :
https://www.adibanbook.ir/