کمال کمایی

اینجا کلیک کن تا همه را بکشی

/book-23

نام کتاب :
اینجا کلیک کن تا همه را بکشی
مرکز تهیه :

https://www.ketabrah.ir
نام نویسنده :
بروس اشنایر

https://www.ketabrah.ir
نام مترجم :
کمال کمایی
امنیت و بقاء در دنیای فوق ارتباطات