مشخصات محصول مورد تحقیق
گروه کالا :
کشاورزی
کد تعرفه :
2306
نام کالا :
کنجاله و سایر اخال های جامد
نام کالا به انگلیسی :

واردات کالا بر اساس نقشه جهان

واردات کالا در کشورهای دنیا 5 سال اخیر

صادرات کالا بر اساس نقشه جهان

صادرات کالا از کشورهای دنیا 5 سال اخیر