به گزارش اقتصادنیوز ، در هفته سوم فروردین ماه  نرخ سود در 4 به علاوه یک بازار غالبا روندی بدون تغییر را به ثبت رسانده است. در این میان بازار  هزینه وام مسکن تنها بازاری بود که در هفته اخیر دستخوش تغییر شد. آمار نرخ سود دراین بازار نشان از کاهش این متغیر داشته که علامت ارزان تر شدن هزینه خرید وام مسکن در هفته سوم فروردین بوده است.

روند نزولی نرخ سود خرید و فروش اوراق دولتی

روند نرخ سود در بازار ثانویه اوراق دولتی نشان می دهد نرخ بازدهی نقدی اوراق برای سررسیدها از یک ساله تا سه ساله در محدوده 21 درصد قرار داشته است.

بازار ثانویه اوراق مختص خرید و فروش اوراق دولتی است که با هدف نقد شوندگی اوراق مالی ایجاد شده است.

روند هفته گذشته نشان می دهد نرخ بازدهی یک ساله اوراق که با طی مسیری نزولی به 21 درصد در هفته گذشته رسیده بود با نوسانی کوتاه سرانجام در همان حد 21 درصد قرار گرفت. 

نرخ بازدهی دوساله در بازار ثانویه با کمی نوسان در نهایت مانند اوراق با سررسید یک ساله در همان محدوده 21 درصد به ثبت رسید.

این روند برای نرخ بازدهی سه ساله اوراق نیز همان روند نزولی داشته و در نهایت هم از 21.6 درصد با کاهشی تدریجی در محدوده 21 درصد ثبات پیدا کرد.

همانطور که مشاهده شد نرخ تمام سررسید های یک ساله تا سه ساله اوراق در یک محدوده به ثبت رسیده که برابر با 21 درصد بوده است.

ثبات نرخ سود وام مسکن در هفته نخست 1400

اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن (به‌صورت خلاصه تسه) اوراقی هستند که مالکان آن‌ها می‌توانند بدون ایستادن درصف از بانک مسکن وام استقراض نمایند.

باتوجه به اعتبار 500 هزار تومانی هر کدام از اوراق مجردها برای دریافت وام 140 میلیون تومانی خرید مسکن نیازمند خرید 280 ورق و متاهیلن برای وام 240 میلیون تومانی نیازمند خرید 480 ورق خواهند بود. 

هزینه خرید این اوراق در بازار مسکن همواره در نوسان است و در روز چهارشنبه هفته اخیر در سطح 50 هزار تومان ایستاد.

رفتار نرخ سود در بازار مسکن به نوعی نمایان کننده هزینه این وام برای کلیه متقاضیان است. در همین خصوص در حالیکه چهارشنبه 11فروردین این متغیر در حد 20.7 درصد بود و در هفته گذشته با روندی نزولی در حد 20.2 درصد قرار گرفت.  کاهش نرخ سود می تواند نشانه ای از کاهش استقبال متقاضیان از دریافت وام مسکن در این بازار بوده باشد.

نرخ سود مداخله در بازار

در بازار باز در هر هفته بانک مرکزی اوراق پیشنهادی بانکها را متناسب با سیاستهای کنترلی خود در به دام انداختن نرخ سود و بهبود شرایط نقدینگی بانکها خریداری می‌کند. این فروش اوراق توسط بانکها اما شرایطی دارد.

قاعده خرید و فروش در این بازار باز گرداندن این مبلغ توسط بانکها با نرخ سودی مشخص و با سررسیدی 14 روزه است. این عمل را می توان در معنای قبض پول در هر هفته در بازار باز نامید که با کسر این مبلغ از کل تزریق هفتگی توسط بانک مرکزی در این بازار، خالص قبض و بسط پول در این مدت به دست می آید.

درهمین خصوص در هفته اخیر قبضی در بازار صورت نگرفته و 6 هزار و 350 میلیارد تومان نیز به بانکها تزریق شد.

از آنجا که تنظیم نرخ سود می تواند تاثیری مستقیم را بر نرخ تورم هدف گذاری شده در بانکها بگذارد، بنابراین میتوان گفت تغییرات در این متغیربر وضع معیشتی جامعه نیز اثر گذار خواهد بود.

معاملات ثبت شده در این هفته در بازار باز حاکی از آن بود که نرخ سود توافق بازخرید در این بازار در همان حد 19.8 درصد که در هفته پیش از آن اعلام شده بود ثابت مانده است.

زمانی که بانکها بطور جدی با کسری نقدینگی مواجه می شوند مجبور می شوند برای مرتفع کردن این مشکل از یکدیگر استقراض کنند. به بازاری که در آن بانکها وادار به اسقراض از هم می شوند بازار شبانه می گویند. 

ثبات نرخ سود بازار بین بانکی در هفته نخست 1400

در کنار بازار باز، بازار دیگری وجود دارد که بانکها در صورت برخورد جدی به کسری،  به صورت فوری از یکدیگر استقراض می کنند. به این اقدام بازار شبانه یا بازار بین بانکی می گویند.

نرخ سودی که بانکها بر مبنای آن مبلغی مشخص را به هم قرض می دهند را نرخ سود بین بانکی می گویند. به این صورت که بانک‌هایی که دارای مازاد منابع هستند به بانک‌های دچار کسری قرض می دهند تا نرخ سود را در بازار مدیریت کنند. این داد و ستد البته با فاصله زمانی کوتاه و نرخ سود مشخصی انجام میشود. 

این سود در  هفته اخیر نسبت به هفته قبل خود تغییری نداشته و در همان حد 19.9 درصد ثابت مانده است.

نرخ مداخله بانک مرکزی در بانکها

در صورتی که این استقراض کوتاه مدت از بانک مرکزی صورت بگیرد به آن اعتبارات قاعده مند گفته می شود.

مهمترین خصیصه این بازار آن است که باید مبلغ قرض شده را با نرخ سود سقف یعنی 22 درصد و در فاصله کوتاه زمانی ( تقریبا دو یا سه روزه ) باز گردانند. 

اکنون دراین بازار در هفته گذشته تزریق زیادی در اعتبارات قاعده مند صورت گرفته که برابر با 41 هزار و 260 میلیارد تومان بوده است.

در ادامه ترکیب دوبازار می تواند گویای کل نقش بانک مرکزی در بانک‌ها باشد. 

با توجه به آنکه در هر کدام از بازارها ( بازار باز و بازار بین بانکی) هر تزریق با نرخ سودی مشخص صورت می گیرد بنابراین می توان نرخ سود موزون را برای خالص مداخله بانک مرکزی در هر هفته محاسبه کرد. این رقم در هفته اخیر به 21.7 درصد رسیده که با رقم ثبت شده در چهار هفته قبل برابری داشته است.

منبع : اقتصاد نیوز