در مرز های مشترک با کشور های همسایه 

منبع : معاونت محترم بین الملل اتاق بازرگانی ایران