وی ادامه دارد:

 از مجموع ۷۰۰ هزار تنی که پس از دوره ممنوعیت و در دوره ممنوعیت وارد کشور شده بود، برای نزدیک به ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تن، ارز دریافت کردیم اما باقیمانده آن برای سال ۹۹ ماند. همچنین از مجموع وارداتی که در سال ۹۹ انجام شده بود ۵۰۰ هزار تن وارد کشور شد و ۲۰۰ هزار تن در گمرکات رسوب کرد که تا همین االن متاسفانه هیچ ارزی به آن تخصیص داده .نشده است کشاورز افزود: متاسفانه یکی از عوامل قیمت تمام شده برنج نوع ارز است زیرا برنج از گروه کاالیی یک به گروه کاالی دو منتقل شده است، در نتیجه به شکل ارز نیمایی تقریبا ۱۰۰ درصد قیمت برنج خارجی افزایش پیدا کرده و در صورت ترخیص ممکن است قیمت آن به بیش از ۱۰۰ درصد برسد. زیرا که این پروسه زمانبر شده، هزینه هایی مانند انبارداری و .... را داشته که منجر به هزینه های اضافی نیز داشته است دبیر انجمن واردکنندگان برنج خاطر نشان کرد: تقاضا برای هر جنسی که افزایش قیمت داشته باشد کاهش پیدا میکند، برنج خارجی هم از این امر مستثنی نیست. یک زمانی مردم این برنج را نزدیک به ۸ هزار تومان خریداری میکردند، اما این قیمت در حال حاضر به ۲۰ هزار تومان میرسد و همین امر موجب کاهش تقاضا میشود. البته زمانی که تقاضا کاهش پیدا کند احتماال جایگزینی آن با سایر کاالها در سفره مردم وجود دارد که در این صورت مردم مشکلی وجود ندارد این در حالی است که برای برنج این موضوع وجود ندارد و متاسفانه به مرور زمان از سفره غذایی حذف و باعث به خطر انداختن امنیت غذایی مردم میشود وی در خاتمه به اشاره به کاهش ۴۸ درصدی واردات اضافه کرد: از زمان شیوع کرونا تمامی کشورها صادرات خود از جمله هند را متوقف کردند. ولی اکنون مشکلی برای واردات وجود ندارد، ضمن آنکه با توجه به فصل برداشت، برنج هندی هم کمی ارزان شده است. این موضوع در حالی اتفاق افتاده است که ما ارز برای خرید این محصول نداریم، به همین جهت از نظر واردات هم .کاهش ۴۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را داشته ایم.

منبع : پایگاه خبری اقتصاد معاصر