دولت برای سومین بار به صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را بازنگردانده اند هشدار داد در روزهای اخیر به یکی از موضوعات پایگاه خبری اقتصادی معاصر، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به گزارش بحث برانگیر میان بخش خصوصی و دولت تبدیل شده است، موضوعی که در مراسم افتتاح شش طرح صنعتی در استانهای سیستان و بلوچستان، فارس و اصفهان در آخرین روز هفته گذشته، واکنش تند رئیس جمهور را به همراه داشت. 

حسن روحانی در این مراسم اعالم کرد که برخی صادرکنندگان سال گذشته عملکرد مثبتی داشتند، اما عده ای از صادرکنندگان به تعهدات خود مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات عمل نکرده اند و این امر برخالف قانون است و با توجه به سپری شدن مهلت قانونی ناچاریم برای این عده .تصمیم حاد اتخاذ کنیم هشدار داده بود و این بار جدی تر از دفعات قبل .

روحانی پیش از این نیز دو بار دیگر نسبت به عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات سعی داشت تا اهمیت بازگشت ارز حاصل از صادرات را گوشزد کند. عالوه بر روحانی پیش از این نیز علی ربیعی، سخنگوی دولت از عدم بازگشت ۲۷ میلیارد دلار ارز به کشور از سال ۹۷ تاکنون خبر داد و اعلام کرد: کارت بازرگانی صادرکنندگانی که به تعهدات خود برای بازگشت ارز حاصل از صادرات اقدام نکرده اند تا پایان تیر باطل می شود. او گفت: البته واحدهای تولیدی از این اقدام مستثنی هستند و این اقدام مشمول اشخاصی است که هیچ بازپرداخت ارزی از صادرات خود نداشتند. براساس این گزارش، رئیس جمهور در مراسم افتتاح شش طرح صنعتی اعلام کرد: متاسفانه افرادی داریم که در سال گذشته در صادرات کوشا و فعال خود را برنگرداندند. بانک مرکزی اعلام میکند میزان ارز بازنگشته از این محل حدود ارز حاصل از صادرات بودند، اما به موقع ۲۰ میلیارد یورو است. ۲۰ میلیارد یورو جنس در ماه های گذشته و اواخر ۹۸ صادر شده و امروز زمان قانونی بازگشت ارز آن گذشته است و حتی اگر دوره کرونا را هم به زمان قانونی آن اضافه کنیم، باز هم زمانی که باید ارز را برگردانند، سپری شده است و ناچاریم تصمیم های حادی را اتخاذ کنیم. حسن روحانی گفت: هیچ وقت دلمان نمیخواست که از طریق اعمال فشار یا از طریق اقدامات قضایی بخواهیم یک صادرکننده را مجبور کنیم ارز حاصل از صادراتش را بازگرداند. برای اینکه مبنای دولت این است که .همه مردم و صادرکنندگان، میخواهند برای کشور و تولید و برای اشتغال تلاش کنند.

منبع : moaser.com