شاخص قیمت کالاهای وارداتی در سال ١٣٩٨ برابر با ٤,٣٤٩٨ است که نسبت سال قبل ٢٤٠ درصد افزایش داشته است .

 پایگاه خبری اقتصادی معاصر، مرکز آمار اعلام کرد: شاخص قیمت کالاهای وارداتی (ریالی، ١٠٠=١٣٩٠ )در سال به گزارش برابر با ٤،٣٤٩٨ است که نسبت سال قبل برابر با( ٠.١٠٢٩ )، ٠.٢٤٠ درصد افزایش داشته است که در مقایسه با تورم ١٣٩٨ ساالنه ١٣٩٧ نسبت به ١٣٩٦( برابر با ٤.١١١ ) درصد ٦.١٢٨ واحد درصد افزایش داشته است. شاخص قیمت کالاهای وارداتی برابر با ٨.٤١٢ است که نسبت سال قبل (برابر با ٩.٢٧٢ ،)٣.٥١ درصد افزایش داشته ١٣٩٨( دلاری، ١٠٠=١٣٩٠ )نیز در سال .است که در مقایسه با تورم سالانه ١٣٩٧ نسبت به ١٣٩٦( برابر با ٩.١٥ درصد ) ٤.٣٥ واحد درصد افزایش داشته است نرخ تورم سالانه در زیرگروه های اصلی کمترین نرخ تورم سالانه در بخش ریالی مربوط به گروه چوب و اشیاء چوبی، زغال HS در گروه های اصلی طبقه بندی چوب، چوب پنبه و ... (٤،٤ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به آالت و دستگاه های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی و ... کمترین نرخ تورم سالانه در بخش دلاری نیز مربوط به گروه خمیر HS های اصلی طبقه بندی (٩.٣٨٣ درصد) است. در گروه چوب یا سایر مواد الیافی سلولزی، کاغذ یا مقوا برای بازیافت و ... (٩،٤ -درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه آالت و .دستگاه های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی و ... ( ٦.٨١ درصد ) است. 

منبع : moaser.com